NEET 06/23/2022 (Thu) 11:21:16 No.546409 del
>>546407
He died of dago bar AIDS