Anonymous 04/18/2024 (Thu) 17:35 No.42261 del
>42197
Не бухти и не кидай текст без пикч